خرید مولاژ و ماکت بدن انسان. خرید مولاژ بدن انسان یا مجسمه آناتومی بدن.     ماکت بدن انسان و خرید مولاژ اعضای داخلی بدن. مجسمه آناتومی بدن و ماکت اعضای بدن    ماکت اعضای بدن و اعضای داخلی بدن انسان. مولاژ دستگاه گوارش و خرید مولاژ پزشکی. آناتومی بدن زن

برای اطلاع از قیمت و موجودی محصولات می توانید با شماره 09368601108 تماس بگیرید.

کدمحصولاندازه
A1مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انساناندازه طبیعی
A2مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان مرغوب E&Eاندازه طبیعی
A3مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان رنگی (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A4مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان رنگی (مونتاژ نشده)اندازه طبیعی
A5مولاژ اسکلت بدن انسان (مینی 42 سانتی متر)1/4 اندازه طبیعی
A6مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان (خارجی) 85 سانتی متر1/2 اندازه طبیعی
A7مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان (با نمایش قلب و عروق)1/2 اندازه طبیعی
A8مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (مرد)1/2 اندازه طبیعی
A9مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (زن)1/2 اندازه طبیعی
A10مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (زن باردار)1/2 اندازه طبیعی
A11مولاژ استخوان بندی اسکلت مچ دست انسان (کتف، بازو، ساعد، مچ دست)اندازه طبیعی
A12مولاژ استخوان بندی اسکلت پا انسان (ران، زانو، ساق، مچ پا)اندازه طبیعی
A13مولاژ استخوان بندی اسکلت مچ دست انسان (با لیگامنت)اندازه طبیعی
A14مولاژ استخوان بندی اسکلت مچ پا انسان (با لیگامنت)اندازه طبیعی
A15مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و ستون مهره ها (با قابلیت انعطاف)اندازه طبیعی
A16مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و ستون مهره ها (رنگی)اندازه طبیعی
A17مولاژ استخوان بندی مهره های گردناندازه طبیعی
A18مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره (زن و مرد)اندازه طبیعی
A19مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره (3 قسمتی) (جدید)اندازه طبیعی
A20مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 5 مهره تحتانیاندازه طبیعی
A21مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 5 مهره تحتانی1/2 اندازه طبیعی
A22مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 2 مهره تحتانیاندازه طبیعی
A23مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 2 مهره تحتانی و راناندازه طبیعی
A24مولاژ استخوان بندی اسکلت مهره های تحتانی – میانی – فوقانی (هر عدد)اندازه طبیعی
A25مولاژ استخوان بندی اسکلت مهره های تحتانی1/2 اندازه طبیعی
A26مولاژ دستگاه تنفس (با قلب و ریه قابل تفکیک)اندازه طبیعی
A27مولاژ دستگاه دفع ادرار (با کلیه و مثانه قابل تفکیک)اندازه طبیعی
A28مولاژ دستگاه دفع ادرار (یک تکه)اندازه طبیعی
A29مولاژ لگن خاصره زن (با قطعات قابل تفکیک)اندازه طبیعی
A30مولاژ لگن خاصره مرد (با قطعات قابل تفکیک)اندازه طبیعی
A31مولاژ مراحل تشکیل جنین (5 قسمتی)اندازه طبیعی
A32مولاژ مراحل تشکیل جنین (8 قسمتی)اندازه طبیعی
A33مولاژ بیماری های کف پای سالم و بیماراندازه طبیعی
A34مولاژ حاملگی (جنین 9 ماهه در رحم) مرغوب و جدیداندازه طبیعی
A35مولاژ میتوز (8 تکه)-
A36مولاژ میوز (9 تکه)-
A37مولاژ میتوز در سلول گیاهی (9 تکه)-
A38مولاژ میکروسکوپی مقطع ساقه-
A39مولاژ میکروسکوپی مقطع برگ-
A40ماکت دستگاه گوارش-
A41مولاژ دستگاه گردش خون انسان-
A42مولاژ دستگاه عصبی خودکار-
A43مولاژ دستگاه عصبی انسان-
A44مولاژ نخاع درون مهره-
A45مولاژ جمجمه انساناندازه طبیعی
A46مولاژ جمجمه انسان (رنگی)اندازه طبیعی
A47مولاژ جمجمه با مهره گردناندازه طبیعی
A48مولاژ حنجرهاندازه طبیعی
A49مولاژ حنجرهبزرگتر از اندازه طبیعی
A50مولاژ حنجره با زبان (6 قسمتی)3 برابر اندازه طبیعی
A51مولاژ دندان (آموزش مسواک) (جدید)اندازه طبیعی
A52مولاژ دندان (نمایش تورم لثه)بزرگتر از اندازه طبیعی
A53مولاژ دندان ( آموزش مسواک) متوسط (چینی)بزرگتر از اندازه طبیعی
A54مولاژ دندان (آموزش مسواک) متوسطبزرگتر از اندازه طبیعی
A55مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن) بزرگبزرگتر از اندازه طبیعی
A56مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن) قابلیت جداسازی دندان هابزرگتر از اندازه طبیعی
A57مولاژ دندان (سری 3 عددی)بزرگتر از اندازه طبیعی
A58مولاژ دندان (سری 5 عددی)بزرگتر از اندازه طبیعی
A59مولاژ دندان نیم فک دیواریبزرگتر از اندازه طبیعی
A60مولاژ زبان و دنداناندازه طبیعی
A61مولاژ بینی (جدید)بزرگتر از اندازه طبیعی
A62مولاژ سلول جانوری (دیواری)-
A63مولاژ سلول گیاهی (دیواری)-
A64مولاژ سلول عصبی (نرون)اندازه طبیعی
A65مولاژ سر با نمایش مغزاندازه طبیعی
A66مولاژ سینه (قبل و بعد از زایمان) (جدید)اندازه طبیعی
A67مولاژ سینه (جدید)اندازه طبیعی
A68مولاژ عضلات سر و گردن با نمایش عروق (دیواری)اندازه طبیعی
A69مولاژ عضلات بدن (50 سانتی متر)1/3 اندازه طبیعی
A70مولاژ عضلات بدن (90 سانتی متر) خارجی1/2 اندازه طبیعی
A71مولاژ قلب (جدید)اندازه طبیعی
A72مولاژ قلباندازه طبیعی
A73مولاژ قلب (با نمایش آئورت)1/5 برابر اندازه طبیعی
A74مولاژ قلب (6 قسمتی)3 برابر اندازه طبیعی
A75مولاژ کره چشم (کوچک)10 برابر اندازه طبیعی
A76مولاژ کره چشم (بزرگ)20 برابر اندازه طبیعی
A77مولاژ کره چشم (با نمایش ماهیچه ها)10 برابر اندازه طبیعی
A78مولاژ کبد انسان1/5 برابر اندازه طبیعی
A79مولاژ کلیه انسان (ایستاده)3 برابر اندازه طبیعی
A80مولاژ کلیه انسان (دیواری)4 برابر اندازه طبیعی
A81مولاژ گل-
A82مولاژ گل (دیواری) A24?34
A83مولاژ گل و مادگی پرچم-
A84مولاژ گوش انسان3 برابر اندازه طبیعی
A85مولاژ لوزالمعده و طحالاندازه طبیعی
A86مولاژ لگن خاصره زن (همراه با رحم و ماهیچه ها)اندازه طبیعی
A87مولاژ سر و صورت (دیواری)اندازه طبیعی
A88مولاژ مقطع پوست با نمایش پلکانی لایه ها (یک تکه)مقطع میکروسکوپی
A89مولاژ پوست (دیواری) A24X34
A90مولاژ مقطع پوست (دیواری) B24X34
A91مولاژ مغز انسان (2 قسمتی)اندازه طبیعی
A92مولاژ مغز انسان (4 قسمتی)اندازه طبیعی
A93مولاژ مغز انسان (8 قسمتی)اندازه طبیعی
A94مولاژ معده انساناندازه طبیعی
A95مولاژ مفصل زانواندازه طبیعی
A96مولاژ مفصل زانو (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A97مولاژ مفصل آرنج (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A98مولاژ لگن خاصره (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A99مولاژ کتف (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A100مولاژ بدن انسان 85 سانتی متر 13 قسمتی ( نیم تنه خنثی) 15-3301اندازه طبیعی
A101مولاژ بدن انسان 85 سانتی متر 19 قسمتی (نیم تنه) 201اندازه طبیعی
A102مولاژ بدن انسان 85 سانتی متر 21 قسمتی (نیم تنه دو جنسه) A204اندازه طبیعی
A103مولاژ بدن انسان 85 سانتی متر 20 قسمتی (نیم تنه خنثی) 206اندازه طبیعی
A104مولاژ بدن انسان 85 سانتی متر 44 قسمتی (نیم تنه دوجنسه) 16-3301اندازه طبیعی
A105مولاژ بدن انسان - نیم تنه 42 سانتی متر 13 قسمتی 2021/2 اندازه طبیعی
A106مولاژ بدن انسان 42 سانتی متر 18 قسمتی (نیم تنه خنثی) 2071/2 اندازه طبیعی
A107مولاژ بدن انسان 55 سانتی متر 20 قسمتی (نیم تنه دو جنسه) 2091/2 اندازه طبیعی
A108مولاژ بدن انسان (نیم تنه 11 قسمتی)1/2 اندازه طبیعی
A109مولاژ نیم تنه انسان با نمایش ماهیچه (11 قسمتی) ایرانی1/2 اندازه طبیعی
A110مولاژ بدن انسان (نیم تنه)1/2 اندازه طبیعی
A111مولاژ بدن انسان (مینی نیم تنه با نمایش ماهیچه)1/2 اندازه طبیعی
A112مولاژ بدن انسان (مینی نیم تنه)1/4 اندازه طبیعی
A113مولاژ بدن انسان (مینی نیم تنه عضله دار)1/4 اندازه طبیعی
A114مولاژ بدن انسان (نیم تنه عروسکی)1/4 اندازه طبیعی
A115مولاژ قورباغه (با کیت تشریح)3 برابر اندازه طبیعی
A116مولاژ قورباغه5 برابر اندازه طبیعی
A117مولاژ کوسه ماهی (قابل تفکیک)-
A118مولاژ ماهی (قابل تفکیک) (جدید)اندازه طبیعی
A119مولاژ مرغ (قابل تفکیک) (جدید)اندازه طبیعی
A120مولاژ ملخ (قابل تفکیک)-
A121اسکلت دایناسور گوشت خوار / اسکلت دایناسور گیاه خوار-
A122مدل آناتومی بدن سگ / مول آناتومی بدن اسب-
A123مدل آناتومی بدن گاو / مدل آناتومی بدن گربه / مدل آناتومی بدن خوک-
A124مولاژ سری قلب حیوانات (8 تکه) ماهی، قورباغه، لاک پشت، سوسمار، پرنده، سگ، انسان-
A125مولاژ سری مغز حیوانات (8 تکه) مارماهی، سگ، ماهی، قورباغه، نهنگ، تمساح، قو، خرگوش-
A126مدل آموزشی طب سوزنی بدن انسان-
A127مدل آموزشی طب سوزنی گوش انسان-


مولاژ و ماکت بدن انسان چیست ؟

به زبان انگلیسی مولاژهای پزشکی را (medical moulage) و یا آناتومی کالبد شناسی یا ماکت اعضای بدن (anatomical model) می گویند. بعضی از مولاژها کالبد شناسی پزشکی قسمتی از بدن انسان را نشان می دهد مانند مولاژهای مربوط به سر و تنه یا ماکت دستگاه گوارش و لگن و دیگر اندامها. بعضی از مولاژهای کالبد شناسی دستگاه هایی از بدن انسان را نشان می دهند مانند ماکت مربوط به دستگاه عصبی، دستگاه گوارش، دستگاه تنفس و دیگر دستگاه های بدن. بیشتر دانشجویان رشته پزشکی، دندانپزشکی در کنار پرستاری و دیگر رشته های پیراپزشکی و مهندسی پزشکی در درس عملی کالبدشناسی (آناتومی) در سالن مولاژ از مولاژ های کالبدشناسی و آموزشی استفاده می‌کنند. مولاژ هایی هم وجود دارد که مربوط به ساختمان بدن جانوران و گیاهان است و ساختار این موجودات زنده را مورد کالبدشکافی قرار می دهند. به مولاژهای کالبد شناسی مدل های آناتومی یا ماکت اعضای بدن انسان نیز می گویند.


مولاژ دانش آموزی چیست ؟

مولاژ یا ماکت دانش آموزی در واقع به محصولاتی گفته می شود که پیچیدگی چندان زیادی در بدنه و ساختار آنها دیده نمی شود. مولاژهای دانش آموزی یا ماکت اعضای داخلی بدن انسان در مدلهای کودکانه، مناسب استفاده کودکان و دانش پژوهانی است که به تازگی شروع به آشنایی با ساختار و سیستم بدن انسان و حیوانات کرده اند. این مدل مولاژها و ماکت های آموزشی معمولا در نمایش اعضای بدن وارد جزئیات نمی شوند و نمایش کلی و واضحی از اعضای بدن انسان و حیوانات دارند که باعث می شوند کودکان، درک بهتری از اعضای بدن داشته باشند.


مولاژ پزشکی حرفه ای یا ماکت پزشکی چیست ؟

مولاژ پزشکی معمولا تعداد قطعات تفکیک پذیر بیشتری نسبت به مدل های ساده تر دارد. این مدل ماکت ها به طور جزیی و ریز به تریح بخش های مختلف بدن انسان می پردازند. مولاژهای حرفه ای یا ماکت اعضای بدن انسان گزینه مناسبی برای دانشگاه ها، آزمایشگاه ها و مراکز پزشکی علمی و تحقیقاتی هستند. این مدل مولاژها قیمت های بیشتری نسبت به مدل های ساده تر دارند.


مولاژ کامل و نیم تنه بدن انسان چیست ؟

مولاژ کامل بدن انسان، شبیه سازی دقیقی از بدن انسان را نمایش می دهد که از جمجمه گرفته و تا انگشتان پاها ادامه می یابد. این مولاژها در واقع یک مجسمه علمی دقیق یا نیمه دقیق (بسته به مدل) از اعضای بدن انسان هستند که در بعضی از آزمایشگاه ها و مراکز پزشکی نمونه آنها دیده می شود. مولاژ و ماکت نیم تنه بدن انسان، قسمت بالایی بدن را به نمایش در می آورد که معمولا از سر و جمجمه شروع و تا زیر شکم و بالای ران پا ادامه پیدا می کند.


مولاژ بدن انسان چه قسمتهایی را نمایش می دهد ؟

مولاژ بدن انسان در واقع، اعضای داخلی بدن مثل قلب و کلیه یا معده و کبد را به نمایش در می آورند. ولی مدلهای جامع تر مولاژ بدن انسان نیز هستند که ساختار ماهیچه ها، استخوان بندی و سیستم عصبی را به شکل دقیق تری به تصویر می کشند.


ماکت اعضای داخلی بدن انسان چه تعریفی دارند ؟

مولاژ اعضاء در واقع روی یک عضو خاص از بدن انسان مثل قلب یا کلیه زوم می کنند. مثلا مولاژ قلب به شکل دقیق تر و جزئی تری روی این سیستم حیاتی بدن انسان متمرکز می شود و قسمتهای مختلف آن را به شکل واضح تری به تصویر می کشد. معمولا پزشکان قلب و عروق یک مولاژ قلب در مطب خود دارند که با کمک آن بیماران وسواسی خود را درباره کسالتی که دارند توجیه می کنند تا بیمار در چند و چون مشکلی که دارد قرار بگیرد.


نحوه خرید مولاژ و ماکت بدن انسان به چه شکل است ؟

آونگ کالا به عنوان یک مرکز خرید مولاژ بدن انسان که فعالیت اینترنتی دارد سعی دارد تا شما را در خرید مولاژ و ماکت بدن انسان در اسرع وقت یاری نماید. برای سفارش مولاژ و ماکت با شماره 09368601108 تماس حاصل نمایید.

منبع : آونگ کالا

× پشتیبانی با واتساپ