ماکت اعضای بدن انسان. قیمت ماکت اسکلت بدن انسان. خرید ماکت دستگاه گوارش. ماکت اعضای بدن. قیمت و خرید مولاژ بدن انسان. خرید مولاژ پزشکی و قیمت ماکت بدن انسان. خرید و قیمت ماکت اعضای داخلی بدن انسان. فروش اینترنتی ماکت بدن ارزان قیمت. فروش و قیمت ماکت اسکلت بدن انسان. خرید مولاژ پزشکی. فروش ماکت اعضای داخلی بدن. ماکت دستگاه گوارش انسان. ماکت پزشکی بدن و سلول جانوری. خرید اینترنتی مجسمه اعضای بدن.     فروش اینترنتی مولاژ بدن انسان. خرید مولاژ نیم تنه انسان. لگن خاصره و ستون فقرات. اسکلت بدن انسان. مولاژ و مدل نیم تنه انسان. مولاژ عضلات بدن انسان. فروش اینترنتی مولاژ گوش و جمجمه انسان مولاژ سر با نمایش مغز و مولاژ عضلات سر و گردن. خرید مولاژ قلب و مولاژ کره چشم. خرید مولاژ پوست انسان و مغز انسان.    ماکت اعضای بدن انسان. قیمت ماکت اسکلت بدن انسان. خرید ماکت دستگاه گوارش. ماکت اعضای بدن. قیمت و خرید مولاژ بدن انسان. خرید مولاژ پزشکی و قیمت ماکت بدن انسان. خرید و قیمت ماکت اعضای داخلی بدن انسان. فروش اینترنتی ماکت بدن ارزان قیمت. فروش و قیمت ماکت اسکلت بدن انسان. خرید مولاژ پزشکی. فروش ماکت اعضای داخلی بدن. ماکت دستگاه گوارش انسان. ماکت پزشکی بدن و سلول جانوری. خرید اینترنتی مجسمه اعضای بدن.

کدمحصولاندازه
A1مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انساناندازه طبیعی
A2مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان مرغوب E&Eاندازه طبیعی
A3مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان رنگی (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A4مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان رنگی (مونتاژ نشده)اندازه طبیعی
A5مولاژ مینی اسکلت بدن انسان (42 سانتی متر)1/4 اندازه طبیعی
A6مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان (خارجی) 85 سانتی متر1/2 اندازه طبیعی
A7مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان (با نمایش قلب و عروق)1/2 اندازه طبیعی
A8مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (مرد)1/2 اندازه طبیعی
A9مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (زن)1/2 اندازه طبیعی
A10مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (زن باردار)1/2 اندازه طبیعی
A11مولاژ استخوان بندی اسکلت مچ دست انسان (کتف، بازو، ساعد، مچ دست)اندازه طبیعی
A12مولاژ استخوان بندی اسکلت پا انسان (ران، زانو، ساق، مچ پا)اندازه طبیعی
A13مولاژ استخوان بندی اسکلت مچ دست انسان (با لیگامنت)اندازه طبیعی
A14مولاژ استخوان بندی اسکلت مچ پا انسان (با لیگامنت)اندازه طبیعی
A15مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و ستون مهره ها (با قابلیت انعطاف)اندازه طبیعی
A16مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و ستون مهره ها (رنگی)اندازه طبیعی
A17مولاژ استخوان بندی مهره های گردناندازه طبیعی
A18مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره (زن و مرد)اندازه طبیعی
A19مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره (3 قسمتی) (جدید)اندازه طبیعی
A20مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 5 مهره تحتانیاندازه طبیعی
A21مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 5 مهره تحتانی1/2 اندازه طبیعی
A22مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 2 مهره تحتانیاندازه طبیعی
A23مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 2 مهره تحتانی و راناندازه طبیعی
A24مولاژ استخوان بندی اسکلت مهره های تحتانی – میانی – فوقانی (هر عدد)اندازه طبیعی
A25مولاژ استخوان بندی اسکلت مهره های تحتانی1/2 اندازه طبیعی
A26مولاژ دستگاه تنفس (با قلب و ریه قابل تفکیک)اندازه طبیعی
A27مولاژ دستگاه دفع ادرار (با کلیه و مثانه قابل تفکیک)اندازه طبیعی
A28مولاژ دستگاه دفع ادرار (یک تکه)اندازه طبیعی
A29مولاژ مقطع لگن خاصره زن (با قطعات قابل تفکیک)اندازه طبیعی
A30مولاژ مقطع لگن خاصره مرد (با قطعات قابل تفکیک)اندازه طبیعی
A31مولاژ مراحل تشکیل جنین (5 قسمتی)اندازه طبیعی
A32مولاژ مراحل تشکیل جنین (8 قسمتی)اندازه طبیعی
A33مولاژ مدل بیماری های کف پای سالم و بیماراندازه طبیعی
A34مولاژ مدل حاملگی (جنین 9 ماهه در رحم) مرغوب و جدیداندازه طبیعی
A35مولاژ مدل میتوز (8 تکه)-
A36مولاژ مدل میوز (9 تکه)-
A37مولاژ مدل میتوز در سلول گیاهی (9 تکه)-
A38مولاژ مدل میکروسکوپی مقطع ساقه-
A39مولاژ مدل میکروسکوپی مقطع برگ-
A40مولاژ مدل نمایش دستگاه گوارش-
A41مولاژ مدل نمایش دستگاه گردش خون انسان-
A42مولاژ مدل نمایش دستگاه عصبی خودکار-
A43مولاژ مدل نمایش دستگاه عصبی انسان-
A44مولاژ مدل نخاع درون مهره-
A45مولاژ جمجمه انساناندازه طبیعی
A46مولاژ جمجمه انسان (رنگی)اندازه طبیعی
A47مولاژ جمجمه با مهره گردناندازه طبیعی
A48مولاژ حنجرهاندازه طبیعی
A49مولاژ حنجرهبزرگتر از اندازه طبیعی
A50مولاژ حنجره با زبان (6 قسمتی)3 برابر اندازه طبیعی
A51مولاژ دندان (آموزش مسواک) (جدید)اندازه طبیعی
A52مولاژ دندان (نمایش تورم لثه)بزرگتر از اندازه طبیعی
A53مولاژ دندان ( آموزش مسواک) متوسط (چینی)بزرگتر از اندازه طبیعی
A54مولاژ دندان (آموزش مسواک) متوسطبزرگتر از اندازه طبیعی
A55مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن) بزرگبزرگتر از اندازه طبیعی
A56مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن) قابلیت جداسازی دندان هابزرگتر از اندازه طبیعی
A57مولاژ دندان (سری 3 عددی)بزرگتر از اندازه طبیعی
A58مولاژ دندان (سری 5 عددی)بزرگتر از اندازه طبیعی
A59مولاژ دندان نیم فک دیواریبزرگتر از اندازه طبیعی
A60مولاژ زبان و دنداناندازه طبیعی
A61مولاژ بینی (جدید)بزرگتر از اندازه طبیعی
A62مولاژ سلول جانوری (دیواری)-
A63مولاژ سلول گیاهی (دیواری)-
A64مولاژ سلول عصبی (نرون)اندازه طبیعی
A65مولاژ سر با نمایش مغزاندازه طبیعی
A66مولاژ سینه (قبل و بعد از زایمان) (جدید)اندازه طبیعی
A67مولاژ سینه (جدید)اندازه طبیعی
A68مولاژ عضلات سر و گردن با نمایش عروق (دیواری)اندازه طبیعی
A69مولاژ عضلات بدن (50 سانتی متر)1/3 اندازه طبیعی
A70مولاژ عضلات بدن (90 سانتی متر) خارجی1/2 اندازه طبیعی
A71مولاژ قلب (جدید)اندازه طبیعی
A72مولاژ قلباندازه طبیعی
A73مولاژ قلب (با نمایش آئورت)1/5 برابر اندازه طبیعی
A74مولاژ قلب (6 قسمتی)3 برابر اندازه طبیعی
A75مولاژ کره چشم (کوچک)10 برابر اندازه طبیعی
A76مولاژ کره چشم (بزرگ)20 برابر اندازه طبیعی
A77مولاژ کره چشم (با نمایش ماهیچه ها)10 برابر اندازه طبیعی
A78مولاژ کبد انسان1/5 برابر اندازه طبیعی
A79مولاژ کلیه انسان (ایستاده)3 برابر اندازه طبیعی
A80مولاژ کلیه انسان (دیواری)4 برابر اندازه طبیعی
A81مولاژ گل-
A82مولاژ گل (دیواری) A24?34
A83مولاژ گل و مادگی پرچم-
A84مولاژ گوش انسان3 برابر اندازه طبیعی
A85مولاژ لوزالمعده و طحالاندازه طبیعی
A86مولاژ لگن خاصره زن (همراه با رحم و ماهیچه ها)اندازه طبیعی
A87مولاژ مقطع سر و صورت (دیواری)اندازه طبیعی
A88مولاژ مقطع پوست با نمایش پلکانی لایه ها (یک تکه)مقطع میکروسکوپی
A89(جدید)مولاژ مقطع پوست (دیواری) A24X34
A90مولاژ مقطع پوست (دیواری) B24X34
A91مولاژ مغز انسان (2 قسمتی)اندازه طبیعی
A92مولاژ مغز انسان (4 قسمتی)اندازه طبیعی
A93مولاژ مغز انسان (8 قسمتی)اندازه طبیعی
A94مولاژ معده انساناندازه طبیعی
A95مولاژ مفصل زانواندازه طبیعی
A96مولاژ مفصل زانو (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A97مولاژ مفصل آرنج (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A98مولاژ لگن خاصره (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A99مولاژ کتف (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A100مولاژ نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 13 قسمتی (خنثی) 15-3301اندازه طبیعی
A101نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 19 قسمتی 201اندازه طبیعی
A102مولاژ نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 21 قسمتی (دو جنسه) A204اندازه طبیعی
A103مولاژ نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 20 قسمتی (خنثی) 206اندازه طبیعی
A104مولاژ نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 44 قسمتی (دوجنسه) 16-3301اندازه طبیعی
A105مولاژ نیم تنه بدن انسان 42 سانتی متر 13 قسمتی 2021/2 اندازه طبیعی
A106مولاژ نیم تنه بدن انسان 42 سانتی متر 18 قسمتی (خنثی) 2071/2 اندازه طبیعی
A107مولاژ نیم تنه بدن انسان 55 سانتی متر 20 قسمتی (دو جنسه) 2091/2 اندازه طبیعی
A108مولاژ نیم تنه انسان (11 قسمتی)1/2 اندازه طبیعی
A109مولاژ نیم تنه انسان با نمایش ماهیچه (11 قسمتی) ایرانی1/2 اندازه طبیعی
A110مولاژ نیم تنه انسان1/2 اندازه طبیعی
A111مولاژ مینی نیم تنه انسان (با نمایش ماهیچه)1/2 اندازه طبیعی
A112مولاژ مینی نیم تنه انسان1/4 اندازه طبیعی
A113مولاژ مینی نیم تنه انسان (عضله دار)1/4 اندازه طبیعی
A114مولاژ نیم تنه انسان (عروسکی)1/4 اندازه طبیعی
A115مولاژ قورباغه (با کیت تشریح)3 برابر اندازه طبیعی
A116مولاژ قورباغه5 برابر اندازه طبیعی
A117مولاژ کوسه ماهی (قابل تفکیک)-
A118مولاژ ماهی (قابل تفکیک) (جدید)اندازه طبیعی
A119مولاژ مرغ (قابل تفکیک) (جدید)اندازه طبیعی
A120مولاژ ملخ (قابل تفکیک)-
A121اسکلت دایناسور گوشت خوار / اسکلت دایناسور گیاه خوار-
A122مدل آناتومی بدن سگ / مول آناتومی بدن اسب-
A123مدل آناتومی بدن گاو / مدل آناتومی بدن گربه / مدل آناتومی بدن خوک-
A124مولاژ سری قلب حیوانات (8 تکه) ماهی، قورباغه، لاک پشت، سوسمار، پرنده، سگ، انسان-
A125مولاژ سری مغز حیوانات (8 تکه) مارماهی، سگ، ماهی، قورباغه، نهنگ، تمساح، قو، خرگوش-
A126مدل آموزشی طب سوزنی بدن انسان-
A127مدل آموزشی طب سوزنی گوش انسان-

برای سفارش و استعلام قیمت ماکت اعضای بدن انسان می توانید با شماره 09368601108 تماس بگیرید.


مولاژ و ماکت اعضای بدن انسان چیست ؟

به زبان انگلیسی مولاژهای پزشکی را (medical moulage) و یا آناتومی کالبد شناسی یا ماکت اعضای بدن (anatomical model) می گویند. بعضی از مولاژها کالبد شناسی پزشکی قسمتی از بدن انسان را نشان می دهد مانند مولاژهای مربوط به سر و تنه یا ماکت دستگاه گوارش و لگن و دیگر اندامها. بعضی از مولاژهای کالبد شناسی دستگاه هایی از بدن انسان را نشان می دهند مانند ماکت مربوط به دستگاه عصبی، دستگاه گوارش، دستگاه تنفس و دیگر دستگاه های بدن. بیشتر دانشجویان رشته پزشکی، دندانپزشکی در کنار پرستاری و دیگر رشته های پیراپزشکی و مهندسی پزشکی در درس عملی کالبدشناسی (آناتومی) در سالن مولاژ از مولاژ های کالبدشناسی و آموزشی استفاده می‌کنند. مولاژ هایی هم وجود دارد که مربوط به ساختمان بدن جانوران و گیاهان است و ساختار این موجودات زنده را مورد کالبدشکافی قرار می دهند. به مولاژهای کالبد شناسی مدل های آناتومی یا ماکت اعضای بدن انسان نیز می گویند.


مولاژ دانش آموزی چیست ؟

مولاژ یا ماکت دانش آموزی در واقع به محصولاتی گفته می شود که پیچیدگی چندان زیادی در بدنه و ساختار آنها دیده نمی شود. مولاژهای دانش آموزی یا ماکت اعضای داخلی بدن انسان در مدلهای کودکانه، مناسب استفاده کودکان و دانش پژوهانی است که به تازگی شروع به آشنایی با ساختار و سیستم بدن انسان و حیوانات کرده اند. این مدل مولاژها و ماکت های آموزشی معمولا در نمایش اعضای بدن وارد جزئیات نمی شوند و نمایش کلی و واضحی از اعضای بدن انسان و حیوانات دارند که باعث می شوند کودکان، درک بهتری از اعضای بدن داشته باشند.


مولاژ پزشکی حرفه ای یا ماکت پزشکی چیست ؟

مولاژهای پزشکی معمولا تعداد قطعات تفکیک پذیر بیشتری نسبت به مدل های ساده دارند. این مدل ماکت ها به طور جزیی و ریز به تریح بخش های مختلف بدن انسان می پردازند. مولاژهای حرفه ای یا ماکت اعضای بدن انسان گزینه مناسبی برای دانشگاه ها، آزمایشگاه ها و مراکز پزشکی علمی و تحقیقاتی هستند. این مدل مولاژها قیمت های بیشتری نسبت به مدل های ساده تر دارند.


مولاژ کامل و نیم تنه بدن انسان چیست ؟

مولاژ کامل بدن انسان، شبیه سازی دقیقی از بدن انسان را نمایش می دهد که از جمجمه گرفته و تا انگشتان پاها ادامه می یابد. این مولاژها در واقع یک مجسمه علمی دقیق یا نیمه دقیق (بسته به مدل) از اعضای بدن انسان هستند که در بعضی از آزمایشگاه ها و مراکز پزشکی نمونه آنها دیده می شود. مولاژ و ماکت نیم تنه بدن انسان، قسمت بالایی بدن را به نمایش در می آورد که معمولا از سر و جمجمه شروع و تا زیر شکم و بالای ران پا ادامه پیدا می کند.


مولاژ بدن انسان چه قسمتهایی را نمایش می دهد ؟

بعضی از مولاژها اعضای داخلی بدن مثل قلب و کلیه یا معده و کبد را به نمایش در می آورند. ولی مدلهای جامع تری نیز هستند که ساختار ماهیچه ها، استخوان بندی و سیستم عصبی را نیز به تصویر می کشند.


ماکت و مولاژ اعضای بدن انسان چه تعریفی دارند ؟

مولاژ اعضاء در واقع روی یک عضو خاص از بدن انسان مثل قلب یا کلیه زوم می کنند. مثلا مولاژ قلب به شکل دقیق تر و جزئی تری روی این سیستم حیاتی بدن انسان متمرکز می شود و قسمتهای مختلف آن را به شکل واضح تری به تصویر می کشد. معمولا پزشکان قلب و عروق یک مولاژ قلب در مطب خود دارند که با کمک آن بیماران وسواسی خود را درباره کسالتی که دارند توجیه می کنند تا بیمار در چند و چون مشکلی که دارد قرار بگیرد.

منبع : آونگ کالا