برای تشریح بهتر دروس و مفاهیم آموزشی همیشه تاکید میشود که روی تصاویر تکیه بیشتری شود. چون کودکان و دانش آموزان با تصاویر، ارتباط بهتری برقرار می کنند و نکات ریز درسی را به این روش بهتر میتوان به آنها آموزش داد. کلکسیونی از پوسترهای آموزشی مدارس را در مبحث ریاضیات و جغرافیا یا علوم زیست شناسی را در این بخش از آونگ کالا ارائه کرده ایم. این پوسترهای آموزشی قابل شستشو و دارای حفره مخصوص نصب روی دیوار هستند که به سادگی به شکل  تابلو میتوان به دیوار نصب کرد. برجستگی روی طرح این پوسترها به زیبایی آنها افزوده است و قابلیت شستشو باعث میشود که خیال اولیاء و مربیان تا حد زیادی از کثیف شدن تابلو راحت باشد. این پوسترهای آموزشی در دو سایز کوچک (50 در 35) وبزرگ (40 در 60) ارائه میشوند که در جدول لیست قیمت تفکیک شده اند.

برای سفارش و استعلام قیمت محصولات آونگ کالا می توانید با شماره 09368601108 تماس بگیرید

پوستر آموزش مدارس ابتدایی. خرید آموزش راهنمایی رانندگی و چراغ راهنمایی به شکل پوستر. پوستر تست بینایی چشم. پوستر نمایش اعضای بدن انسان . پوستر آتشفشان و چرخه آب. پوستر ماهی و مار یا قورباغه.

پوستر آموزش مدارس ابتدایی. پوستر آموزشی نقشه ایران. پوستر اسکلت و اعضای بدن انسان. پوستر دستگاه گردش خون دستگاه گوارش سیستم ماهیچه بدن انسان. خرید پوستر ساختار گوش و اعصاب ساختار قلب و چشم و پوست

خرید پوستر آموزشی مدارس ابتدایی در سایز کوچک و بزرگ با قیمت ارزان. پوستر انواع ریشه های گیاهان. پوستر مراحل رشد لوبیا انواع ساقه ها. خرید پوستر انواع برگ. پوستر ساختار برگ و گیاه تک لپه ای و دو لپه ای

خرید پوستر آموزشی مدارس ابتدایی. پوستر منظومه شمسی و خورشید. خرید پوستر آموزشی سیارات زمین. پوستر خانواده خورشید و مدارات. پوستر منظومه شمسی و ساختمان درون سیارات. پوستر آموزش اشکال هندسی. خرید پوستر ریاضی شامل پوستر جدول ضرب و تقسیم یا پوستر جمع و تفریق

 

 

 

 

 

 

 

 

کدمحصولاندازه
i1پوستر آموزش آناتومی مار زنگیکوچک
i2پوستر آموزش آناتومی ماهیکوچک
i3پوستر آموزش آناتومی مرغکوچک
i4پوستر آموزش آناتومی درخت تاکوچک
i5پوستر آموزش اسکلت بدنکوچک
i6پوستر آموزش اشکال هندسیکوچک
i7پوستر آموزش انواع برگکوچک
i8پوستر آموزش انواع ریشه هاکوچک
i9پوستر آموزش ریشه های خوراکیکوچک
i10پوستر آموزش انواع ساقه هاکوچک
i11پوستر آموزش انواع گل آذینکوچک
i12پوستر آموزش بدن منکوچک
i13پوستر آموزش ساختار برگ گیاه تک لپه ایکوچک
i14پوستر آموزش ساختار برگ گیاه دو لپه ایکوچک
i15پوستر آموزش جدول تفریقکوچک
i16پوستر آموزش جدول ضربکوچک
i17پوستر آموزش جدول جمعکوچک
i18پوستر آموزش جدول تقسیمکوچک
i19پوستر آموزش جدول تناوبی عناصر (مندلیف)کوچک
i20پوستر آموزش دستگاه گردش خونکوچک
i21پوستر آموزش دستگاه گوارشکوچک
i22پوستر آموزش رویش (جوانه زدن دانه)کوچک
i23پوستر آموزش ساختار ریشه گیاه تک لپه ایکوچک
i24پوستر آموزش ساختار ریشه گیاه دو لپه ایکوچک
i25پوستر آموزش ساختار آتشفشانکوچک
i26پوستر آموزش ساختار اعصابکوچک
i27پوستر آموزش ساختار قلبکوچک
i28پوستر آموزش ساختار پوستکوچک
i29پوستر آموزش ساختار چشمکوچک
i30پوستر آموزش ساختار گوشکوچک
i31پوستر آموزش ساختمان درونی سیاراتکوچک
i32پوستر آموزش ساقه ها و ریشه هاکوچک
i33پوستر آموزش سیر تکاملی قورباغهکوچک
i34پوستر آموزش سیستم ماهیچه های بدن انسانکوچک
i35پوستر آموزش علائم راهنمایی و رانندگی (1)کوچک
i36پوستر آموزش علائم راهنمایی و رانندگی (2)کوچک
i37پوستر آموزش چراغ راهنماییکوچک
i38پوستر آموزش علائم برچسب های شیمیاییکوچک
i39پوستر آموزش مراحل رشد لوبیاکوچک
i40پوستر آموزش معاینه چشمکوچک
i41پوستر آموزش منظومه شمسیکوچک
i42پوستر نقشه ایرانکوچک
i43پوستر آموزش هرم غذاییکوچک
i44پوستر آموزش چرخه آبکوچک
i45پوستر نقشه کشورهای خاورمیانهکوچک
i46پوستر آموزش بدن منبزرگ
i47پوستر آموزش خانواده خورشید 1 (مدارات)بزرگ
i48پوستر آموزش خانواده خورشید 2 بزرگ
i49پوستر آموزش خانواده خورشید 3 (مقایسه)بزرگ
i50پوستر آموزش سیارات زمینی مانند (مقایسه)بزرگ
i51پوستر آموزش انواع ماهی هابزرگ
i52پوستر نقشه ایرانبزرگ
i53پوستر آموزش انواع پرندگانبزرگ