برای سفارش محصولات می توانید با شماره 09368601108 تماس بگیرید

به زبان انگلیسی مولاژهای پزشکی را (medical moulage) و یا آناتومی کالبد شناسی (anatomical model) می گویند. بعضی از مولاژها کالبد شناسی پزشکی قسمتی از بدن انسان را نشان می دهد مانند مولاژهای مربوط به سر و تنه یا مولاژ قفسه سینه و لگن و دیگر اندامها. بعضی از مولاژهای کالبد شناسی دستگاه هایی از بدن انسان را نشان می دهند مانند ماکت مولاژهای مربوط به دستگاه عصبی، دستگاه گوارش، دستگاه تنفس و دیگر دستگاه های بدن.
بیشتر دانشجویان رشته پزشکی، دندانپزشکی در کنار پرستاری و دیگر رشته های پیراپزشکی و مهندسی پزشکی در درس عملی کالبدشناسی (آناتومی) در سالن مولاژ از مولاژ های کالبدشناسی استفاده می‌کنند. مولاژ هایی هم وجود دارد که مربوط به ساختمان بدن جانوران و گیاهان است و ساختار این موجودات زنده را مورد کالبدشکافی قرار می دهند. به مولاژهای کالبد شناسی مدل های آناتومیک نیز می گویند.

کدمدلهای آناتومی و مولاژاندازهقیمت (تومان)
A1استخوان بندی اسکلت بدن انساناندازه طبیعی700 هزار
A2استخوان بندی اسکلت بدن انسان مرغوب E&Eاندازه طبیعی900 هزار
A3استخوان بندی اسکلت بدن انسان رنگی (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی750 هزار
A4استخوان بندی اسکلت بدن انسان رنگی (مونتاژ نشده)اندازه طبیعی500 هزار
A5مینی اسکلت بدن انسان (42 سانتی متر)4/1 اندازه طبیعی70 هزار
A6استخوان بندی اسکلت بدن انسان (خارجی) 85 سانتی متر2/1 اندازه طبیعی135 هزار
A7استخوان بندی اسکلت بدن انسان (با نمایش قلب و عروق)2/1 اندازه طبیعی175 هزار
A8استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (مرد)2/1 اندازه طبیعی170 هزار
A9استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (زن)2/1 اندازه طبیعی170 هزار
A10استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (زن باردار)2/1 اندازه طبیعی175 هزار
A11استخوان بندی اسکلت مچ دست انسان (کتف، بازو، ساعد، مچ دست)اندازه طبیعی115 هزار
A12استخوان بندی اسکلت پا انسان (ران، زانو، ساق، مچ پا)اندازه طبیعی120 هزار
A13استخوان بندی اسکلت مچ دست انسان (با لیگامنت)اندازه طبیعی93 هزار
A14استخوان بندی اسکلت مچ پا انسان (با لیگامنت)اندازه طبیعی93 هزار
A15استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و ستون مهره ها (با قابلیت انعطاف)اندازه طبیعی280 هزار
A16استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و ستون مهره ها (رنگی)اندازه طبیعی295 هزار
A17استخوان بندی مهره های گردناندازه طبیعی70 هزار
A18استخوان بندی اسکلت لگن خاصره (زن و مرد)اندازه طبیعی115 هزار
A19استخوان بندی اسکلت لگن خاصره (3 قسمتی) (جدید)اندازه طبیعی130 هزار
A20استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 5 مهره تحتانیاندازه طبیعی185 هزار
A21استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 5 مهره تحتانی2/1 اندازه طبیعی85 هزار
A22استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 2 مهره تحتانیاندازه طبیعی165 هزار
A23استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 2 مهره تحتانی و راناندازه طبیعی182 هزار
A24استخوان بندی اسکلت مهره های تحتانی – میانی – فوقانی (هر عدد)اندازه طبیعی120 هزار
A25استخوان بندی اسکلت مهره های تحتانی2/1 اندازه طبیعی85 هزار
A26دستگاه تنفس (با قلب و ریه قابل تفکیک)اندازه طبیعی100 هزار
A27دستگاه دفع ادرار (با کلیه و مثانه قابل تفکیک)اندازه طبیعی100 هزار
A28دستگاه دفع ادرار (یک تکه)اندازه طبیعی75 هزار
A29مقطع لگن خاصره زن (با قطعات قابل تفکیک)اندازه طبیعی90 هزار
A30مقطع لگن خاصره مرد (با قطعات قابل تفکیک)اندازه طبیعی90 هزار
A31مراحل تشکیل جنین (5 قسمتی)اندازه طبیعی100 هزار
A32مراحل تشکیل جنین (8 قسمتی)اندازه طبیعی185 هزار
A33مدل بیماری های کف پای سالم و بیماراندازه طبیعی97 هزار
A34مدل حاملگی (جنین 9 ماه در رحم) مرغوب و جدیداندازه طبیعی-
A35مدل میتوز (8 تکه)-85 هزار
A36مدل میوز (9 تکه)-85 هزار
A37مدل میتوز در سلول گیاهی (9 تکه)-100 هزار
A38مدل میکروسکوپی مقطع ساقه--
A39مدل میکروسکوپی مقطع برگ--
A40مدل نمایش دستگاه گوارش-100 هزار
A41مدل نمایش دستگاه گردش خون انسان-115 هزار
A42مدل نمایش دستگاه عصبی خودکار-115 هزار
A43مدل نمایش دستگاه عصبی انسان-115 هزار
A44مدل نخاع درون مهره-65 هزار
A45مولاژ جمجمه انساناندازه طبیعی95 هزار
A46مولاژ جمجمه انسان (رنگی)اندازه طبیعی110 هزار
A47جمجمه با مهره گردناندازه طبیعی160 هزار
A48مولاژ حنجرهاندازه طبیعی30 هزار
A49مولاژ حنجرهبزرگتر از اندازه طبیعی42 هزار
A50مولاژ حنجره با زبان (6 قسمتی)3 برابر اندازه طبیعی75 هزار
A51مولاژ دندان (آموزش مسواک) (جدید)اندازه طبیعی22 هزار
A52مولاژ دندان (نمایش تورم لثه)بزرگتر از اندازه طبیعی22 هزار
A53مولاژ دندان ( آموزش مسواک) متوسط (چینی)بزرگتر از اندازه طبیعی65 هزار
A54مولاژ دندان (آموزش مسواک) متوسطبزرگتر از اندازه طبیعی55 هزار
A55مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن) بزرگبزرگتر از اندازه طبیعی70 هزار
A56مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن) قابلیت جداسازی دندان هابزرگتر از اندازه طبیعی85 هزار
A57مولاژ دندان (سری 3 عددی)بزرگتر از اندازه طبیعی55 هزار
A58مولاژ دندان (سری 5 عددی)بزرگتر از اندازه طبیعی135 هزار
A59مولاژ دندان نیم فک دیواریبزرگتر از اندازه طبیعی60 هزار
A60مولاژ زبان و دنداناندازه طبیعی30 هزار
A61مولاژ بینی (جدید)بزرگتر از اندازه طبیعی115 هزار
A62مولاژ سلول جانوری (دیواری)-35 هزار
A63مولاژ سلول گیاهی (دیواری)-35 هزار
A64مولاژ سلول عصبی (نرون)اندازه طبیعی85 هزار
A65مولاژ سر با نمایش مغزاندازه طبیعی95 هزار
A66مولاژ سینه (قبل و بعد از زایمان) (جدید)اندازه طبیعی140 هزار
A67مولاژ سینه (جدید)اندازه طبیعی65 هزار
A68مولاژ عضلات سر و گردن با نمایش عروق (دیواری)اندازه طبیعی90 هزار
A69مولاژ عضلات بدن (50 سانتی متر)3/1اندازه طبیعی65 هزار
A70مولاژ عضلات بدن (90 سانتی متر) خارجی2/1اندازه طبیعی300 هزار
A71مولاژ قلب (جدید)اندازه طبیعی40 هزار
A72مولاژ قلباندازه طبیعی30 هزار
A73مولاژ قلب (با نمایش آئورت)5/1اندازه طبیعی55 هزار
A74مولاژ قلب (6 قسمتی)3 برابر اندازه طبیعی95 هزار
A75مولاژ کره چشم (کوچک)10 برابر اندازه طبیعی30 هزار
A76مولاژ کره چشم (بزرگ)20 برابر اندازه طبیعی80 هزار
A77مولاژ کره چشم (با نمایش ماهیچه ها)10 برابر اندازه طبیعی87 هزار
A78مولاژ کبد انسان5/1 برابر اندازه طبیعی52 هزار
A79مولاژ کلیه انسان (ایستاده)3 برابر اندازه طبیعی52 هزار
A80مولاژ کلیه انسان (دیواری)4 برابر اندازه طبیعی47 هزار
A81مولاژ گل-47 هزار
A82مولاژ گل (دیواری) A24×3450 هزار
A83مولاژ گل و مادگی پرچم-80 هزار
A84مولاژ گوش انسان3 برابر اندازه طبیعی75 هزار
A85مولاژ لوزالمعده و طحالاندازه طبیعی33 هزار
A86مولاژ لگن خاصره زن (همراه با رحم و ماهیچه ها)اندازه طبیعی-
A87مولاژ مقطع سر و صورت (دیواری)اندازه طبیعی33 هزار
A88مولاژ مقطع پوست با نمایش پلکانی لایه ها (یک تکه)مقطع میکروسکوپی75 هزار
A89(جدید)مولاژ مقطع پوست (دیواری) A24×3455 هزار
A90مولاژ مقطع پوست (دیواری) B24×3433 هزار
A91مولاژ مغز انسان (2 قسمتی)اندازه طبیعی55 هزار
A92مولاژ مغز انسان (4 قسمتی)اندازه طبیعی67 هزار
A93مولاژ مغز انسان (8 قسمتی)اندازه طبیعی85 هزار
A94مولاژ معده انساناندازه طبیعی56 هزار
A95مولاژ مفصل زانواندازه طبیعی37 هزار
A96مولاژ مفصل زانو (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی85 هزار
A97مولاژ مفصل آرنج (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی90 هزار
A98مولاژ لگن خاصره (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی90 هزار
A99مولاژ کتف (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی90 هزار
A100نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 13 قسمتی (خنثی) 15-3301اندازه طبیعی540 هزار
A101نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 19 قسمتی 201اندازه طبیعی52 هزار
A102نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 21 قسمتی (دو جنسه) A204اندازه طبیعی65 هزار
A103نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 20 قسمتی (خنثی) 206اندازه طبیعی720 هزار
A104نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 44 قسمتی (دوجنسه) 16-3301اندازه طبیعی800 هزار
A105نیم تنه بدن انسان 42 سانتی متر 13 قسمتی 2022/1 اندازه طبیعی-
A106نیم تنه بدن انسان 42 سانتی متر 18 قسمتی (خنثی) 2072/1 اندازه طبیعی-
A107نیم تنه بدن انسان 55 سانتی متر 20 قسمتی (دو جنسه) 2092/1 اندازه طبیعی-
A108مولاژ نیم تنه نسان (11 قسمتی)2/1 اندازه طبیعی140 هزار
A109مولاژ نیم تنه انسان با نمایش ماهیچه (11 قسمتی) ایرانی2/1 اندازه طبیعی200 هزار
A110مولاژ نیم تنه انسان2/1 اندازه طبیعی120 هزار
A111مولاژ مینی نیم تنه انسان (با نمایش ماهیچه)2/1 اندازه طبیعی130 هزار
A112مولاژ مینی نیم تنه انسان4/1 اندازه طبیعی90 هزار
A113مولاژ مینی نیم تنه انسان (عضله دار)4/1 اندازه طبیعی97 هزار
A114مولاژ نیم تنه انسان (عروسکی)4/1 اندازه طبیعی90 هزار
A115مولاژ قورباغه (با کیت تشریح)3 برابر اندازه طبیعی100 هزار
A116مولاژ قورباغه5 برابر اندازه طبیعی90 هزار
A117مولاژ کوسه ماهی (قابل تفکیک)-90 هزار
A118مولاژ ماهی (قابل تفکیک) (جدید)اندازه طبیعی165 هزار
A119مولاژ مرغ (قابل تفکیک) (جدید)اندازه طبیعی200 هزار
A120مولاژ ملخ (قابل تفکیک)-200 هزار
A121اسکلت دایناسور گوشت خوار / اسکلت دایناسور گیاه خوار-200 هزار
A122مدل آناتومی بدن سگ / مول آناتومی بدن اسب-100 هزار
A123مدل آناتومی بدن گاو / مدل آناتومی بدن گربه / مدل آناتومی بدن خوک-100 هزار
A124مولاژ سری قلب حیوانات (8 تکه) ماهی، قورباغه، لاک پشت، سوسمار، پرنده، سگ، انسان-200 هزار
A125مولاژ سری مغز حیوانات (8 تکه) مارماهی، سگ، ماهی، قورباغه، نهنگ، تمساح، قو، خرگوش-200 هزار
A126مدل آموزشی طب سوزنی بدن انسان--
A127مدل آموزشی طب سوزنی گوش انسان--
A128انواع پوستر آموزشی قابل شستشو کوچک5 هزار
A129انواع پوستر آموزشی قابل شستشو بزرگ6 هزار