برای سفارش محصولات می توانید با شماره 09368601108 تماس بگیرید

مدلهای مولاژ و آناتومی

به زبان انگلیسی مولاژهای پزشکی را (medical moulage) و یا آناتومی کالبد شناسی (anatomical model) می گویند. بعضی از مولاژها کالبد شناسی پزشکی قسمتی از بدن انسان را نشان می دهد مانند مولاژهای مربوط به سر و تنه یا مولاژ قفسه سینه و لگن و دیگر اندامها. بعضی از مولاژهای کالبد شناسی دستگاه هایی از بدن انسان را نشان می دهند مانند مولاژهای مربوط به دستگاه عصبی، دستگاه گوارش، دستگاه تنفس و دیگر دستگاه های بدن.
بیشتر دانشجویان رشته پزشکی، دندانپزشکی در کنار پرستاری و دیگر رشته های پیراپزشکی و مهندسی پزشکی در درس عملی کالبدشناسی (آناتومی) در سالن مولاژ از مولاژ های کالبدشناسی استفاده می‌کنند. مولاژ هایی هم وجود دارد که مربوط به ساختمان بدن جانوران و گیاهان است و ساختار این موجودات زنده را مورد کالبدشکافی قرار می دهند. به مولاژهای کالبد شناسی مدل های آناتومیک نیز می گویند.

کدمدلهای آناتومی و مولاژاندازهقیمت (تومان)
A1استخوان بندی اسکلت بدن انساناندازه طبیعی700 هزار
A2استخوان بندی اسکلت بدن انسان مرغوب E&Eاندازه طبیعی900 هزار
A3استخوان بندی اسکلت بدن انسان رنگی (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی750 هزار
A4استخوان بندی اسکلت بدن انسان رنگی (مونتاژ نشده)اندازه طبیعی500 هزار
A5مینی اسکلت بدن انسان (42 سانتی متر)4/1 اندازه طبیعی70 هزار
A6استخوان بندی اسکلت بدن انسان (خارجی) 85 سانتی متر2/1 اندازه طبیعی135 هزار
A7استخوان بندی اسکلت بدن انسان (با نمایش قلب و عروق)2/1 اندازه طبیعی175 هزار
A8استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (مرد)2/1 اندازه طبیعی170 هزار
A9استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (زن)2/1 اندازه طبیعی170 هزار
A10استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (زن باردار)2/1 اندازه طبیعی175 هزار
A11استخوان بندی اسکلت مچ دست انسان (کتف، بازو، ساعد، مچ دست)اندازه طبیعی115 هزار
A12استخوان بندی اسکلت پا انسان (ران، زانو، ساق، مچ پا)اندازه طبیعی120 هزار
A13استخوان بندی اسکلت مچ دست انسان (با لیگامنت)اندازه طبیعی93 هزار
A14استخوان بندی اسکلت مچ پا انسان (با لیگامنت)اندازه طبیعی93 هزار
A15استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و ستون مهره ها (با قابلیت انعطاف)اندازه طبیعی280 هزار
A16استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و ستون مهره ها (رنگی)اندازه طبیعی295 هزار
A17استخوان بندی مهره های گردناندازه طبیعی70 هزار
A18استخوان بندی اسکلت لگن خاصره (زن و مرد)اندازه طبیعی115 هزار
A19استخوان بندی اسکلت لگن خاصره (3 قسمتی) (جدید)اندازه طبیعی130 هزار
A20استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 5 مهره تحتانیاندازه طبیعی185 هزار
A21استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 5 مهره تحتانی2/1 اندازه طبیعی85 هزار
A22استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 2 مهره تحتانیاندازه طبیعی165 هزار
A23استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 2 مهره تحتانی و راناندازه طبیعی182 هزار
A24استخوان بندی اسکلت مهره های تحتانی – میانی – فوقانی (هر عدد)اندازه طبیعی120 هزار
A25استخوان بندی اسکلت مهره های تحتانی2/1 اندازه طبیعی85 هزار
A26دستگاه تنفس (با قلب و ریه قابل تفکیک)اندازه طبیعی100 هزار
A27دستگاه دفع ادرار (با کلیه و مثانه قابل تفکیک)اندازه طبیعی100 هزار
A28دستگاه دفع ادرار (یک تکه)اندازه طبیعی75 هزار
A29مقطع لگن خاصره زن (با قطعات قابل تفکیک)اندازه طبیعی90 هزار
A30مقطع لگن خاصره مرد (با قطعات قابل تفکیک)اندازه طبیعی90 هزار
A31مراحل تشکیل جنین (5 قسمتی)اندازه طبیعی100 هزار
A32مراحل تشکیل جنین (8 قسمتی)اندازه طبیعی185 هزار
A33مدل بیماری های کف پای سالم و بیماراندازه طبیعی97 هزار
A34مدل حاملگی (جنین 9 ماه در رحم) مرغوب و جدیداندازه طبیعی-
A35مدل میتوز (8 تکه)-85 هزار
A36مدل میوز (9 تکه)-85 هزار
A37مدل میتوز در سلول گیاهی (9 تکه)-100 هزار
A38مدل میکروسکوپی مقطع ساقه--
A39مدل میکروسکوپی مقطع برگ--
A40مدل نمایش دستگاه گوارش-100 هزار
A41مدل نمایش دستگاه گردش خون انسان-115 هزار
A42مدل نمایش دستگاه عصبی خودکار-115 هزار
A43مدل نمایش دستگاه عصبی انسان-115 هزار
A44مدل نخاع درون مهره-65 هزار
A45مولاژ جمجمه انساناندازه طبیعی95 هزار
A46مولاژ جمجمه انسان (رنگی)اندازه طبیعی110 هزار
A47جمجمه با مهره گردناندازه طبیعی160 هزار
A48مولاژ حنجرهاندازه طبیعی30 هزار
A49مولاژ حنجرهبزرگتر از اندازه طبیعی42 هزار
A50مولاژ حنجره با زبان (6 قسمتی)3 برابر اندازه طبیعی75 هزار
A51مولاژ دندان (آموزش مسواک) (جدید)اندازه طبیعی22 هزار
A52مولاژ دندان (نمایش تورم لثه)بزرگتر از اندازه طبیعی22 هزار
A53مولاژ دندان ( آموزش مسواک) متوسط (چینی)بزرگتر از اندازه طبیعی65 هزار
A54مولاژ دندان (آموزش مسواک) متوسطبزرگتر از اندازه طبیعی55 هزار
A55مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن) بزرگبزرگتر از اندازه طبیعی70 هزار
A56مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن) قابلیت جداسازی دندان هابزرگتر از اندازه طبیعی85 هزار
A57مولاژ دندان (سری 3 عددی)بزرگتر از اندازه طبیعی55 هزار
A58مولاژ دندان (سری 5 عددی)بزرگتر از اندازه طبیعی135 هزار
A59مولاژ دندان نیم فک دیواریبزرگتر از اندازه طبیعی60 هزار
A60مولاژ زبان و دنداناندازه طبیعی30 هزار
A61مولاژ بینی (جدید)بزرگتر از اندازه طبیعی115 هزار
A62مولاژ سلول جانوری (دیواری)-35 هزار
A63مولاژ سلول گیاهی (دیواری)-35 هزار
A64مولاژ سلول عصبی (نرون)اندازه طبیعی85 هزار
A65مولاژ سر با نمایش مغزاندازه طبیعی95 هزار
A66مولاژ سینه (قبل و بعد از زایمان) (جدید)اندازه طبیعی140 هزار
A67مولاژ سینه (جدید)اندازه طبیعی65 هزار
A68مولاژ عضلات سر و گردن با نمایش عروق (دیواری)اندازه طبیعی90 هزار
A69مولاژ عضلات بدن (50 سانتی متر)3/1اندازه طبیعی65 هزار
A70مولاژ عضلات بدن (90 سانتی متر) خارجی2/1اندازه طبیعی300 هزار
A71مولاژ قلب (جدید)اندازه طبیعی40 هزار
A72مولاژ قلباندازه طبیعی30 هزار
A73مولاژ قلب (با نمایش آئورت)5/1اندازه طبیعی55 هزار
A74مولاژ قلب (6 قسمتی)3 برابر اندازه طبیعی95 هزار
A75مولاژ کره چشم (کوچک)10 برابر اندازه طبیعی30 هزار
A76مولاژ کره چشم (بزرگ)20 برابر اندازه طبیعی80 هزار
A77مولاژ کره چشم (با نمایش ماهیچه ها)10 برابر اندازه طبیعی87 هزار
A78مولاژ کبد انسان5/1 برابر اندازه طبیعی52 هزار
A79مولاژ کلیه انسان (ایستاده)3 برابر اندازه طبیعی52 هزار
A80مولاژ کلیه انسان (دیواری)4 برابر اندازه طبیعی47 هزار
A81مولاژ گل-47 هزار
A82مولاژ گل (دیواری) A24×3450 هزار
A83مولاژ گل و مادگی پرچم-80 هزار
A84مولاژ گوش انسان3 برابر اندازه طبیعی75 هزار
A85مولاژ لوزالمعده و طحالاندازه طبیعی33 هزار
A86مولاژ لگن خاصره زن (همراه با رحم و ماهیچه ها)اندازه طبیعی-
A87مولاژ مقطع سر و صورت (دیواری)اندازه طبیعی33 هزار
A88مولاژ مقطع پوست با نمایش پلکانی لایه ها (یک تکه)مقطع میکروسکوپی75 هزار
A89(جدید)مولاژ مقطع پوست (دیواری) A24×3455 هزار
A90مولاژ مقطع پوست (دیواری) B24×3433 هزار
A91مولاژ مغز انسان (2 قسمتی)اندازه طبیعی55 هزار
A92مولاژ مغز انسان (4 قسمتی)اندازه طبیعی67 هزار
A93مولاژ مغز انسان (8 قسمتی)اندازه طبیعی85 هزار
A94مولاژ معده انساناندازه طبیعی56 هزار
A95مولاژ مفصل زانواندازه طبیعی37 هزار
A96مولاژ مفصل زانو (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی85 هزار
A97مولاژ مفصل آرنج (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی90 هزار
A98مولاژ لگن خاصره (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی90 هزار
A99مولاژ کتف (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی90 هزار
A100نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 13 قسمتی (خنثی) 15-3301اندازه طبیعی540 هزار
A101نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 19 قسمتی 201اندازه طبیعی52 هزار
A102نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 21 قسمتی (دو جنسه) A204اندازه طبیعی65 هزار
A103نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 20 قسمتی (خنثی) 206اندازه طبیعی720 هزار
A104نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 44 قسمتی (دوجنسه) 16-3301اندازه طبیعی800 هزار
A105نیم تنه بدن انسان 42 سانتی متر 13 قسمتی 2022/1 اندازه طبیعی-
A106نیم تنه بدن انسان 42 سانتی متر 18 قسمتی (خنثی) 2072/1 اندازه طبیعی-
A107نیم تنه بدن انسان 55 سانتی متر 20 قسمتی (دو جنسه) 2092/1 اندازه طبیعی-
A108مولاژ نیم تنه نسان (11 قسمتی)2/1 اندازه طبیعی140 هزار
A109مولاژ نیم تنه انسان با نمایش ماهیچه (11 قسمتی) ایرانی2/1 اندازه طبیعی200 هزار
A110مولاژ نیم تنه انسان2/1 اندازه طبیعی120 هزار
A111مولاژ مینی نیم تنه انسان (با نمایش ماهیچه)2/1 اندازه طبیعی130 هزار
A112مولاژ مینی نیم تنه انسان4/1 اندازه طبیعی90 هزار
A113مولاژ مینی نیم تنه انسان (عضله دار)4/1 اندازه طبیعی97 هزار
A114مولاژ نیم تنه انسان (عروسکی)4/1 اندازه طبیعی90 هزار
A115مولاژ قورباغه (با کیت تشریح)3 برابر اندازه طبیعی100 هزار
A116مولاژ قورباغه5 برابر اندازه طبیعی90 هزار
A117مولاژ کوسه ماهی (قابل تفکیک)-90 هزار
A118مولاژ ماهی (قابل تفکیک) (جدید)اندازه طبیعی165 هزار
A119مولاژ مرغ (قابل تفکیک) (جدید)اندازه طبیعی200 هزار
A120مولاژ ملخ (قابل تفکیک)-200 هزار
A121اسکلت دایناسور گوشت خوار / اسکلت دایناسور گیاه خوار-200 هزار
A122مدل آناتومی بدن سگ / مول آناتومی بدن اسب-100 هزار
A123مدل آناتومی بدن گاو / مدل آناتومی بدن گربه / مدل آناتومی بدن خوک-100 هزار
A124مولاژ سری قلب حیوانات (8 تکه) ماهی، قورباغه، لاک پشت، سوسمار، پرنده، سگ، انسان-200 هزار
A125مولاژ سری مغز حیوانات (8 تکه) مارماهی، سگ، ماهی، قورباغه، نهنگ، تمساح، قو، خرگوش-200 هزار
A126مدل آموزشی طب سوزنی بدن انسان--
A127مدل آموزشی طب سوزنی گوش انسان--
A218انواع پوستر آموزشی قابل شستشو کوچک5 هزار
A129انواع پوستر آموزشی قابل شستشو بزرگ6 هزار

وسایل و لوازم آزمایشگاهی

لوازم آزمایشگاهی شامل تجهیزات تحقیقاتی در زمینه تحقیقات شیمیکال و یا فیزیکال میشود. لوازم آزمایشگاهی در مدارس می توانند یاریگر معلمان و اساتید باشند تا به شکل آموزه های تئوری خود را به شکل عملی به نمایش دربیاورند. این کار در یادگیری و تفهیم بهتر دروس به دانش آموزان تاثیر به سزایی دارد به همین علت در اکثر مدارس اتاق یا سالنی با نام آزمایشگاه قرار دارد.

کدلوازم آزمایشگاهیاندازهقیمت (تومان)
B1آینه محدب با حامل و پایهبه قطر 5/7 سانت11 هزار
B2آینه مقعر با حامل و پایهبه قطر 5/7 سانت11 هزار
B3آینه محدب با حامل (ذره بینی)به قطر 5/5 سانت7 هزار
B4آینه مقعر با حامل (ذره بینی)به قطر 5/5 سانت7 هزار
B5عدسی محدب با حامل و پایه (به زودی)به قطر 5/7 سانت-
B6عدسی مقعر با حامل و پایه (به زودی)به قطر 5/7 سانت-
B7عدسی محدب با حامل (ذره بینی)به قطر 5/5 سانت10 هزار
B8عدسی مقعر با حامل (ذره بینی)به قطر 5/5 سانت10 هزار
B9ست عدسی و آینه محدب و مقعر با حاملسری 7 عددی67 هزار
B10ست منشور و عدسی محدب و مقعر با پایه و حامل-17 هزار
B11پایه آیینه و عدسی (جدید)با قابلیت تنظیم ارتفاع15 هزار
B12منشور 60 درجه (شیشه ای)38×38 میلیمتر15 هزار
B13منشور 60 درجه با پایه و حامل-17 هزار
B14مقاطع نوری (شیشه ای)(ست 8 عددی)67 هزار
B15مقاطع نوری (پلکسی گلاس) (جدید)(ست 6 عددی)60 هزار
B16آمپرمتر – ولت متر – گالوانومتر-22 هزار
B17میلی آمپر متر-25 هزار
B18آموزش شکست نور-30 هزار
B19وسیله آموزش قانون پاسکال-58 هزار
B20آهنربای الکتریکی زوجی-22 هزار
B21آهنربای الکتریکی یو شکلبزرگ33 هزار
B22آهنربای الکتریکی یو شکلکوچک28 هزار
B23آهنربای الکتریکی یو شکلکیت28 هزار
B24آهنربای یو شکل8 سانتی متر18 هزار
B25آهنربای یو شکل7 سانتی متر15 هزار
B26آهنربای یو شکل5 سانتی متر18 هزار
B27آهنربای تیغه ای زوجی10 سانتی متر23 هزار
B28آهنربای تیغه ای زوجی8 سانتی متر18 هزار
B29آهنربای میله ای زوجی11 سانتی متر23 هزار
B30آهنربای میله ای زوجی7 سانتی متر7 هزار
B31آهنربای نعلی-23 هزار
B32آهنربای حلقوی زوجی-7 هزار
B33افلاک نما(باطری)110 هزار
B34افلاک نما(برقی)170 هزار
B35اسپانول استیل20 سانتی متر4 هزار
B36اسپانول استیل3 عددی4 هزار
B37اسپانول پلاستیکی3 عددی2 هزار
B38الکتروسکوپ عقربه ایبزرگ45 هزار
B39الکتروسکوپ ورقه ای زوجیکوچک45 هزار
B40بالانس تعادلجعبه قرمز23 هزار
B41بالانس تعادلجعبه سفید23 هزار
B42بالانس تعادلجعبه سفید21 هزار
B43بادنما – بادسنجبزرگ30 هزار
B44بادنما – بادسنج دانش آموزکوچک8 هزار
B45پمپ وکیومبرقی330 هزار
B46پمپ وکیومدستی با درجه50 هزار
B47پمپ وکیومپایی27 هزار
B48پایه چراغ گاز دار-5 هزار
B49پریسکوپ (دوربین زیر دریایی)-21 هزار
B50توری نسوز-3 هزار
B51تایمر عقربه ایرومیزی28 هزار
B52توربین آبی (جدید)-5 هزار
B53توربین آبی (دستی)5 هزار
B54توربین آبی رومیزی26 هزار
B55ترازو 2 کفه با جعبه وزنه200 گرم47 هزار
B56ترازو 2 کفه با جعبه وزنه500 گرم80 هزار
B57ترازو 3 اهرمی-240 هزار
B58ترازو دیجیتال بدون آداپتور500 گرم 01/080 هزار
B59ترازو دیجیتال با آداپتور (با محفظه شیشه ای)300 گرم 01/095 هزار
B60ترازو دیجیتال5 کیلو دقت یک گرم30 هزار
B61ترازو دیجیتال7 کیلو دقت یک گرم30 هزار
B62ترازو دیجیتال (با محفظه شیشه ای)200 گرم 01/0540 هزار
B63ترازو دیجیتال (با محفظه شیشه ای)400 گرم 01/0260 هزار
B64ترازو دیجیتال جیبی500 گرم-
B65ترازو دیجیتال جیبی200 گرم-
B66ترازو دیجیتال جیبی--
B67ترازو دیجیتال جیبی--
B68پایه میله 70 سانتی 3 گیره دوبل 2 حلقوی 1 بورت-24 هزار
B69جای لوله آزمایش پلاستیکی32 خونه (16×16)8 هزار
B70جک آزمایشگاهی-37 هزار
B71جعبه وزنه ترازو (به زودی)200 گرم17 هزار
B72جعبه وزنه ترازو بزرگ (به زودی)200 گرم26 هزار
B73چوب پنبه سوراخ کن4 عددی13 هزار
B74چوب پنبه سوراخ کنرومیزی68 هزار
B75چراغ رویتر-37 هزار
B76چراغ الکلی شیشه ای / چراغ الکلی فلزی-6 هزار
B77چرخ و محور-21 هزار
B78دستگاه گردش خون برقی (جدید)--
B79دستگاه انبساط طولی(3 میله ای)42 هزار
B80دستگاه آب مقطر گیری2 لیتری-
B81دیاپازن تکی با جعبه و روکش-26 هزار
B82دیاپازن زوجی با جعبه و روکش-45 هزار
B83دما پا-21 هزار
B84درپوش لاستیکی(سری 12 عددی)17 هزار
B85رئوستا10 اهمی23 هزار
B86رئوستا20 اهمی32 هزار
B87رئوستا50 اهمی38 هزار
B88رئوستا-43 هزار
B89زنگ اخبار-35 هزار
B90زیبابین شیشه ای / چرخشیبزرگ7 هزار
B91زیبابین شیشه ایکوچک5 هزار
B92ژنراتور دستی(رومیزی) بزرگ65 هزار
B93ژنراتور دستی(رومیزی) کوچک40 هزار
B94ژنراتور دستیتفنگی18 هزار
B95ساعت شنی 1 و 3 و 5 دقیقه(چوبی)8 هزار
B96ساعت شنی مرغوببزرگ-
B97ساعت شنی مرغوبکوچک-
B98ساعت شنی 30 دقیقه / 15 دقیقه-16 هزار
B99ساعت شنی 3 زمانه(شیشه ای)15 هزار
B100ساعت شنی 5 دقیقه(پلاستیکی)14 هزار
B101ساعت شنی 2 رنگ(شیشه ای)8 هزار
B102ساعت شنی کوچک مخروطی(پلاستیکی)4 هزار
B103ساعت شنی استوانه ای(پلاستیکی)4 هزار
B104ساعت شنی کوچک(طرح دندان)4 هزار
B105ساعت شنیهمراه با جامسواکی7 هزار
B106ساعت خورشیدی-23 هزار
B107سانتریفیوژ دستیرومیزی75 هزار
B108ست تشریح (جدید)10 پارچه26 هزار
B109ست تشریح مرغوب13 پارچه28 هزار
B110سلول خورشیدی (ماشین)-30 هزار
B111سلول خورشیدی (کیت)-25 هزار
B112سیم 2 سر فیش(4 رنگ)3 هزار
B113سیم یک سر فیش یک سر کروکدیل(4 رنگ)3 هزار
B114سیم دو 2 سر کروکدیل(4 رنگ)2 هزار
B115سرپوش خلاء با پایه شیردار-58 هزار
B116سطح شیبدار(فلزی)58 هزار
B117سطح شیبدار(چوبی) (پلاستیکی)45 هزار
B118صفحه مغناطیسی(24 عقربه)18 هزار
B119طیف سنج-16 هزار
B120ظروف مرتبطه-17 هزار
B121عقربه مغاطیسی کوچک(10 عددی)6 هزار
B122عقربه مغاطیسی بزرگ(1 عددی)6 هزار
B123فنر پلاستیکی بلند (ارتعاشی)(12 عددی)60 هزار
B124فنر سری 5 عددی(فلزی)16 هزار
B125فنر پلاستیکی(رنگی)6 هزار
B126قطب نما استیل(بزرگ)8 هزار
B127قطب نما استیل رنگی(کوچک)5 هزار
B128قطب نما هفت رنگ مرغوب-9 هزار
B129قطب نما (فلزی) رنگی-5 هزار
B130قطب نما (فلزی)-3 هزار
B131قطب نما (روغنی)-2 هزار
B132قطب نما پلاستیکی-2 هزار
B133قرقره پلاستیکی (جدید)4 عددی12 هزار
B134قرقره4 عددی13 هزار
B135قرقره6 عددی26 هزار
B136کالیمتر ژول-32 هزار
B137کاغذ صافی 5/12 سانتیمتربسته 100 برگی12 هزار
B138کره جغرافیا 9 سانتیمتر-18 هزار
B139کره جغرافیا ساده 20 سانتیمتر-40 هزار
B140کره جغرافیا پایه طوسی گردون 14 سانتیمتر-40 هزار
B141کره جغرافیا چراغ دار تاچ 20 سانتیمتر -80 هزار
B142کره جغرافیا چراغ دار بزرگ بدون تاچ-70 هزار
B143کرنومتر دیجیتال (سه کاره)-30 هزار
B144کرنومتر دیجیتال (جدید)-13 هزار
B145کولیس-37 هزار
B146میکرومتر (ریزسنج)-40 هزار
B147گیره فیشر-15 هزار
B148گیره دوبل-5 هزار
B149گیره ارلن – بالن (جدید)-10 هزار
B150گیره بورت-10 هزار
B151گیره بورت بانوا-12 هزار
B152گیره کنار میز و قرقره (قرقره ثابت)3 جفت26 هزار
B153گهواره نیوتن(کوچک)12 هزار
B154گهواره نیوتن(متوسط)20 هزار
B155گهواره نیوتن(بزرگ)26 هزار
B156لامل (10 بسته 100 عددی)18×1824 هزار
B157ماگد بورتفلزی (شیردار)68 هزار
B158ماگد بورتپلاستیکی30 هزار
B159ماگد بورتپلاستیکی (کوچک)16 هزار
B160مدل DNA کیت-40 هزار
B161مدل DNA -57 هزار
B162مدل مولکولی(خارجی)80 هزار
B163مدل مولکولی(فرمول یک)15 هزار
B164مدل مولکولی(کوچک)17 هزار
B165مدل مولکولی(متوسط)40 هزار
B166مدل مولکولی(بزرگ)52 هزار
B167مدل منظومه شمسیبزرگ-
B168مدل منظومه شمسیکوچک-
B169مدل موتور بنزینی و دیزلی-75 هزار
B170مدل موتور الکتریکی-14 هزار
B171مدل دیفرانسیل-110 هزار
B172مدل آموزشی کلید قطع وصل یک طرفه-3 هزار
B173مدل آموزشی کلید قطع وصل دو طرفه-4 هزار
B174نیرو سنج (شفاف و استوانه ای)1N13 هزار
B175نیرو سنج (شفاف و استوانه ای)5/2N13 هزار
B176نیرو سنج (شفاف و استوانه ای)5N13 هزار
B177نیرو سنج (شفاف و استوانه ای)10N13 هزار
B178نیرو سنج (جدید)--
B179نوار منیزیم25 گرمی10 هزار
B180وزنه های قلابدار200 گرمی 4 عددی12 هزار
B181وزنه های قلابدار50 گرمی 10 عددی12 هزار
B182وزنه های قلابدار9 عددی بزرگ30 هزار
B183وزنه های شکافدار-22 هزار
B184ظرف نمونه گیری حشرات-9 هزار
B185کوپ (لام آماده) 12 عددی(چینی)30 هزار
B186کوپ (لام آماده) 24 عددی(چینی)43 هزار
B187کوپ (لام آماده) 12 عددی(ایرانی)30 هزار
B188ست آهنربا آموزشی-75 هزار
B189کره پلاسما (جدید)به قطر 5/12 سانت60 هزار
B190میکروسکوپ جیبی(3 کاره)27 هزار
B191میکروسکوپ جیبی (جدید)-25 هزار
B192چگونه تلسکوپ بسازیم-9 هزار
B193پوستر صوتی-28 هزار
B194آیپد آموزشی-45 هزار
B195تخته وایت برد مغناطیسی-30 هزار
B196هاون10 سانتیمتر9 هزار
B197هاون13 سانتیمتر12 هزار
B198مدل آموزش پرواز مغناطیسی-15 هزار
B199ترکیب نورهای رنگی--
B200مدل آموزشی حرکت سقوط آزاد--
B201دستگاه نمایش الکترومغناطیس-32 هزار
B202آموزش برآیند نیرو--
B203کیت الکتریسیته دانش آموز-24 هزار
B204مجموعه دینامومتر-125 هزار
B205دسنگاه آموزشی اینرسی-25 هزار
B206زاویه یاب ماه و خورشید--
B207قرقره ساده و مرکب با پایه--
B208چرخ و محور با پایه-13 هزار
B209قرص نیوتن-17 هزار
B210حلقه و گلوله-12 هزار

شیشه آلات آزمایشگاهی

شیشه آلات آزمایشگاهی شامل محصولاتی مثل بشر، پتری و سرنگ می شود که در آزمایش های شیمی و پزشکی بسیار به کار گرفته میشوند. سعی شده تا شیشه آلاتی که پرطرفدار و کارآمد هستند در لیست موجودی آونگ کالا قرار بگیرد و قابل سفارش باشد.

کدشیشه آلات آزمایشگاهیتعداد در کارتنتعداد در بستهقیمت (تومان)
C1بشر 20CC560203 هزار
C2بشر 50CC288123 هزار
C3بشر 100CC240124 هزار
C4بشر 250CC144125 هزار
C5بشر 400CC9686 هزار
C6بشر 600CC7288 هزار
C7بشر 1000CC36611 هزار
C8بشر 2000CC24623 هزار
C9پتری دیش 60MM320104 هزار
C10پتری دیش 75MM200105 هزار
C11پتری دیش 90MM120105 هزار
C12پتری دیش 100MM120105 هزار
C13سرنگ شیشه ای (سر فلزی) 20ML1001032 هزار
C14سرنگ شیشه ای (سر فلزی) 30ML100542 هزار
C15سرنگ شیشه ای (سر فلزی) 50ML50556 هزار
C16سرنگ شیشه ای10ML 2001015 هزار
C17سرنگ شیشه ای20ML 1001020 هزار
C18سرنگ شیشه ای30ML 100527 هزار
C19سرنگ شیشه ای50ML 50532 هزار
C20سرنگ شیشه ای100ML --52 هزار
C21همزن شیشه ای30CM --2 هزار
C22همزن شیشه ای25CM --2 هزار
C23بشر پلاستیکی---
C24(شامل : 50-100-250-500-1000 میلی لیتر)-ست 5 عددی-

لوازم آموزش ریاضی

ریاضیات یکی از آن درس هایی است که دانش آموزان به سختی با آن ارتباط برقرار می کنند و در یادگیری آن کمی تنبلی می کنند. در این میان وجود محصولات کمک آموزشی می تواند کمک حال بچه ها در آموختن ریاضیات یا حساب و کتاب باشد.

کدلوازم آموزش ریاضیقیمت (تومان)
D1اعداد مگنتی و چهار عمل اصلی (فارسی) جهت استفاده در تابل مغناطیسی (27 قطعه)7 هزار
D2اعداد مگنتی و چهار عمل اصلی (لاتین) در 3 سایز12 هزار-10 هزار-7 هزار
D3حروف مگنتی و چهار عمل اصلی (لاتین) در 3 سایز12 هزار-10 هزار-7 هزار
D4اشکال هندسی (38 تکه) جهت استفاده در تابلو مغناطیسی10 هزار
D5احجام هندسی (8 تکه) همراه با گسترده احجام شفاف75 هزار
D6احجام هندسی (12 تکه) شفاف55 هزار
D7احجام هندسی 5 تکه با گسترده احجام72 هزار
D8احجام هندسی 20 تکه (رنگی)55 هزار
D9آموزش کسر (کوچک) 45 قطعه11 هزار
D10آموزش کسر (بزرگ آهنربایی) 35 قطعه30 هزار
D11آموزش یادگیری محیط دایره20 هزار
D12چرتکه چوبی افقی (بزرگ) (60*44 cm)130 هزار
D13چرتکه چوبی افقی (متوسط) (40*28 cm)50 هزار
D14چرتکه چوبی افقی (کوچک) (30*24 cm)22 هزار
D15چرتکه چوبی عمودی (5 میله) چوبی12 هزار
D16چرتکه چوبی عمودی (10 میله) چوبی مرغوب30 هزار
D17چرتکه سودوکو (رنگی)17 هزار
D18چرتکه سودوکو (تک رنگ)15 هزار
D19چرتکه ریاضی عمودی (5 میله) پلاستیکی8 هزار
D20چرتکه ریاضی افقی8 هزار
D21چرتکه ریاضی ریلی8 هزار
D22خط کش و اهرم (60 سانتیمتری)30 هزار
D23زاویه ساز9 هزار
D24ست ترسیم نقاله، گونیا 60 درجه، گونیا 45 درجه، پرگار، خط کش 100 سانتی متری60 هزار
D25پرگار معلم (مرغوب)27 هزار
D26پرگار معلم14 هزار
D27نقاله معلم – گونیا 60 درجه معلم – خط کش 1 متری (هر کدام)13 هزار
D28گونیا 45 درجه13 هزار
D29ست ترسیم نقاله، گونیا، پرگار، خط کش، خط کش نشانه با تابلو14 هزار
D30بسته 2 عددی صفحه میخی همراه با کش جهت آموزش اشکال16 هزار
D31کوئیزنر همراه با طرف شیشه ای مدرج18 هزار
D32گسترده احجام (8 تکه) مربع، مستطیل، مخروط، مثلث، شش ضلعی22 هزار
D33گسترده استوانه (یادگیری مساحت استوانه)15 هزار
D34میله شمارش5 هزار
D35مهرهای چوبی احجام هندسی (15 عددی)32 هزار
D36مهرهای چوبی اشکال هندسی رنگی (6 عددی)13 هزار
D37مهرهای چوبی ساعت (6 عددی)30 هزار
D38مهرهای چوبی کوئیزنر (4 عددی)15 هزار
D39مکعب هرم (جعبه) (15 عددی)32 هزار
D40مکعب هرم (بسته) (15 عددی)26 هزار
D41ساعت آموزشی دانش آموز (کوچک)5 هزار
D42ساعت آموزشی دانش آموز (متوسط)6 هزار
D43ساعت آموزشی دانش آموز (ستاره ای)3 هزار

ترمومتر، دماسنج و محصولات اندازه گیری

وسایل اندازه گیری یکی از پرطرفدارترین اختراعات بشر هستند که هم در موارد علمی و تحقیقاتی و هم در خانه ها و منازل شخصی مورد استفاده قرار می گیرد. محصولاتی مثل دماسنج و رطوبت سنج جزء محصولات خانگی و الکل سنج و اسید سنج در گروه محصولات آزمایشگاهی قرار می گیرد.

کدترمومتر، دماسنج و لوازم اندازه گیریمدلدرجهقیمت (تومان)
E1الکل سنجدرجه یک100-011 هزار
E2الکل سنجدرجه دو100-010 هزار
E3الکل سنج-96-09 هزار
E4الکل سنج-70-09 هزار
E5اسید سنجدرجه یک70-010 هزار
E6اسید سنجدرجه دو70-09 هزار
E7ترمومتر الکلی-110+20-3 هزار
E8ترمومتر جیوه ای-110+10-4 هزار
E9ترمومتر جیوه ای مرغوب-250+10-8 هزار
E10ترمومتر دیجیتال قلمی (25 سانتیمتر)KT300300+50-31 هزار
E11ترمومتر دیجیتال قلمی (ماکزیمم مینیمم) (24 سانتیمتر)KT400300+50-31 هزار
E12ترمومتر دیجیتال قلمی لوله ای (24 سانتیمتر)TP3001300+50-31 هزار
E13ترمومتر دیجیتال قلمی مشکی واترپروف (24 سانتیمتر)ZH-08300+50-31 هزار
E14ترمومتر دیجیتال قلمی کوتاه-300+50-27 هزار
E15ترمومتر شیر-40-08 هزار
E16ترمومتر شیر--10 هزار
E17ترمومتر محیط پلاستیکی--2 هزار
E18ترمومتر محیط پلاستیکی بزرگ (40 سانتیمتر)--9 هزار
E19ترمومتر محیط (چوبی) (22 سانتیمتر)--4 هزار
E20ترمومتر محیط دیواری (همراه با رطوبت سنج)806-9 هزار
E21ترمومتر ماکزیمم مینیمم چینی--25 هزار
E22ترمومتر یخچال گرد عقربه ای (قلابدار-چسبی)--7 هزار
E23ترمومتر یخچال میله ای--7 هزار
E24ترمومتر و رطوبت سنج 2 عقربه (مربعی)--14 هزار
E25ترمومتر و رطوبت سنج 2 عقربه (به قطر 6 سانتیمتر)--14 هزار
E26ترمومتر و رطوبت سنج 2 عقربه (به قطر 5/7 سانتیمتر)108-15 هزار
E27ترمومتر و رطوبت سنج 2 عقربه (به قطر 14 سانتیمتر)101-27 هزار
E28ترمومتر و رطوبت و فشارسنج عقربه ای (به قطر 14 سانتیمتر)201-30 هزار
E29ترمومتر و رطوبت سنج عقربه ای استیل ( به قطر 13 سانتیمتر)HS600-40 هزار
E30ترمومتر و رطوبت عقربه ای (به قطر 20 سانتیمتر)2F-40 هزار
E31ترمومتر و رطوبت سنج دیجیتال سفیدHTC1-18 هزار
E32ترمومتر و رطوبت سنج دیجیتال سفید (سنسوردار)HTC2-22 هزار
E33ترمومتر و رطوبت سنج دیجیتال (سنسوردار)HC520-15 هزار
E34ترمومتر و رطوبت سنج دیجیتال (سنسوردار)KT905-5 هزار
E35ترمومتر و رطوبت سنج دیجیتال (سنسوردار)KT907-32 هزار
E36ترمومتر و رطوبت سنج دیجیتال (سنسوردار)KT908-13 هزار
E37ترمومتر لیزری تفنگی-380+50-30 هزار
E38ترمومتر لیزری تفنگی-650+50-15 هزار
E39رطوبت سنج عقربه ای (طرح طفا)--32 هزار
E40PH متر عقربه ای--26 هزار

میکروسکوپ

تلسکوپ و میکروسکوپ در حقیقت ذره بین های علمی با دقت تفکیک پذیری بالا هستند که می توانند در زمینه های علمی و پزشکی مورد استفاده قرار گیرند. این محصولات با قدرت زوم بالایی که دارند سقف آسمان و هسته اجسام را شکاف می دهند و زیر و بم آنها را به تصویر می کشند.

کدمیکروسکوپبزرگنماییقیمت (تومان)
F1میکروسکوپ (چراغ دار) MPA-300L100X 200X 300X55 هزار
F2میکروسکوپ (چراغ دار) MPA-450A100X 200X 450X60 هزار
F3میکروسکوپ MPB-600100X 300X 600X70 هزار
F4میکروسکوپ MPB-750100X 450X 750X74 هزار
F5میکروسکوپ MPB-900100X 400X 900X80 هزار
F6میکروسکوپ MPZ-C120050X 1200X95 هزار
F7میکروسکوپ (مانیتور دار) STX-1200 50X 1200X120 هزار
F8میکروسکوپ (بدنه فلزی با کیف) ZKSTX-1200 50X 1200X180 هزار
F9میکروسکوپ (با قابلیت نور از بالا) TF-120050X 1200X-
F10میکروسکوپ (بدنه فلزی با کیف) MA-1500 50X 1200X230 هزار
F11میکروسکوپ بدنه فلزی برقی با لوله بارلو (لوله چشمی متحرک) 826640X420 هزار
F12میکروسکوپ بدنه فلزی برقی (2 نفره) استاد دانشجو H-703-803 640X435 هزار
F13میکروسکوپ بدنه فلزی برقی (لوله چشمی متحرک) 640X380 هزار
F14میکروسکوپ دیجیتال X300300X-
F15میکروسکوپ دیجیتال X300300X-
F16لوپ دو چشمی H-75040X-

تلسکوپ

کدتلسکوپقطر عدسیشیئیبزرگنماییقیمت (تومان)
G1تلسکوپ گالیله 40400 (انکساری)12/5-204032X100 هزار
G2تلسکوپ گالیله 50600 (انکساری)12-4-650150X170 هزار
G3تلسکوپ گالیله 60050 (انکساری)———300X200 هزار
G4تلسکوپ گالیله 60700 (انکساری)20-12/5-460525X350 هزار
G5تلسکوپ گالیله کیفی 60700 (انکساری)20-12/5-460525X390 هزار
G6تلسکوپ گالیله 70400 (انکساری)20-12/5-470525X340 هزار
G7تلسکوپ نیوتونی کیفی 76700 (انعکاسی)20-12/5-476525X580 هزار
G8تلسکوپ نیوتونی 114F900 (انعکاسی)KELLINER 10-4-25114675X950 هزار
G9تلسکوپ نیوتونی 114F1000 (انعکاسی)KELLINER 10-4-25114750X1 میلیون
G10تلسکوپ نیوتونی 115F1400 (انعکاسی)KELLINER 10-4-251501050X1 میلیون و 200 هزار

اسکلت و تشریح حیوانات طبیعی

طرفداران و محصلان رشته زیست شناسی برای آشنایی با ساختمان و سیستم بدن حیوانات نیاز دارند که اسکلت و استخوان بندی حیوانات را از نزدیک ببینند و آنالیز کنند. محصولات این بخش ساختمان بدن حیوانات را به شکل طبیعی در اختیار دانش آموزان و دانشجویان قرار دهد.

کدحیوانات طبیعیقیمت (تومان)
H1اسکلت خرگوش طبیعی160 هزار
H2اسکلت خفاش طبیعی200 هزار
H3اسکلت سگ طبیعی-
H4اسکلت ماهی طبیعی125 هزار
H5اسکلت مار طبیعی132 هزار
H6اسکلت مارمولک طبیعی118 هزار
H7اسکلت گربه طبیعی-
H8اسکلت قورباغه طبیعی95 هزار
H9اسکلت کبوتر (کبوتر ماده)160 هزار
H10اسکلت کبوتر طبیعی-
H11تشریح آناتومی پرنده190 هزار
H12تشریح آناتومی خرگوش175 هزار
H13تشریح آناتومی قورباغه138 هزار
H14تشریح آناتومی لاک پشت118 هزار
H15تشریح آناتومی ماهی118 هزار
H16تشریح آناتومی مارمولک160 هزار
H17تشریح آناتومی سوسک شاخ دار90 هزار
H18سیر تکامل قورباغه118 هزار
H19سیر تکامل ملخ118 هزار
H20سیر تکامل زنبور118 هزار
H21سیر تکامل کرم ابریشم118 هزار
H22سیر تکامل ابریشم تا تولد پروانه77 هزار
H23سیر تکامل حشرات90 هزار
H24انواع حشرات90 هزار
H25انواع آفت گیاهی85 هزار
H26انواع نمونه نوزاد حشراتی که آفت گیاهند95 هزار
H27انواع ریشه گیاهان68 هزار
H28انواع بند پایان74 هزار
H29پروانه و بید96 هزار
H30کرم ساقه (حلقوی)90 هزار
H31پروانه75 هزار
H32خفاش85 هزار
H33ماهی32 هزار
H34مارمولک85 هزار
H35هشت پا85 هزار
H36ستاره دریایی52 هزار
H37قارچ60 هزار
H38برش مقطع تنه درخت80 هزار
H39سیر تکامل گیاه ذرت85 هزار
H40سیر تکامل گیاه برنج85 هزار
H41سیر تکامل گیاه بادام زمینی85 هزار
H42سیر تکامل میوه درخت کاج85 هزار
H43سیر تکامل گیاه سویا85 هزار
H44نمونه انواع برگ طبیعی27 هزار
H45نمونه انواع گلبرگ27 هزار
H46مجموعه برگ گیاهان کمیاب طبیعی27 هزار